فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
 1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
 2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
 3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
 4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
 5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
 6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
 7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
 8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
 9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
 10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
 11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
 12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
 14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
 15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
 16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
 17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

عرف و بنای عقلاء

عرف و بنای عقلاء

به نظر می رسد با توجه به اهمیت نقش عرف و سیرة عملی انسانها و تجربه بشری در امور عمومی و حوزه حقوق عمومی؛ به ویژه در محدودة ما لا نص فیه در این بخش می توان از تجربه بشری تا آنجا که با موازین اسلامی برخورد منفی نداشته باشد، بهره جست و به ویژه در زمینة تشکیلات و برنامه ریزی در مسائل مختلف حقوق عمومی؛ مانند دولت و نظام اداری و مالی و قضایی و... از سیرة مستمره و تجربه عقلای دنیا سود برد. ازاین روست که صاحبنظران معتقدند: بی گمان رویه هایی، چون مظالم در اصطلاح «ماوردی» در کتاب «الاحکام السلطانیه» منبع قابل توجهی برای دیوان عدالت اداری محسوب می گردد؛ چنانکه تشکیلات ساده قضایی در دوران های قدیم اسلامی، رویة عملی برای ساختار سازمان قضایی کنونی به شمار می آید (عمید زنجانی، 1384، ج4، ص90). 

اصل دفاع از مردم و مظلومین در مقابل قدرتمندان و دولت، امری عقلایی است که با توجه به حساسیت و سختی آن، تشکیلات متناسب با موضوع را نیاز دارد. لذا بنای عقلاء و تجربه بشری بر این امر استوار شده است که نهادها و محاکم ویژه و اختصاصی برای این موضوع تشکیل گردد.