فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
 1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
 2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
 3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
 4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
 5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
 6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
 7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
 8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
 9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
 10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
 11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
 12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
 14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
 15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
 16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
 17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کریم.

          2.     نهج البلاغه.

          3.     آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران: نشر نی، چ4، 1383.

          4.     ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبة الله، شرح نهج البلاغه، ج5، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چ4، 1385.

          5.     ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تهران: انتشارات استقلال، 1410ق.

          6.     ابن شعبة حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، مصحح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، 1363.

          7.     ابن هشام، عبدالملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: طه عبدالرؤف سعد، ج5، بيروت: دارالجيل، 1411ق.

          8.     امام خمینی، سیدروح الله، ولایت فقیه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1357.

          9.     ----------------، صحیفة امام، ج9، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

       10.     ----------------، انوارالهداية فی الـتعليقة على الكفاية، ج1 و2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1372.

       11.     ----------------، الرسائل، ج1، قم: اسماعیلیان، چ3، 1368.

       12.     انصاری، مرتضی، المکاسب، تبریز: مطبعة الاطلاعات، چ2، 1375ق.

       13.     تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم: بوستان کتاب، 1366.

       14.     جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء، 1387.  

       15.     جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج5، بیروت: دارالعلم للملایین، چ4، 1407ق.

       16.     حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج16، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.

       17.     ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮاﻏﯽ، سیدﻣﯿرﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح، اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ، ﻗﻢ: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ، ١٤١٧ق.

       18.     حلی، نجم الدین جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1408ق.

       19.     حلی (فخر المحققین)، محمدبن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد، ج2، قم: اسماعیلیان، 1387ق.

       20.     خرازی، محسن، «دلایل عقلی و نقلی امر به معروف و نهی از منکر»، ترجمة عبدالله امینی پور، فصلنامة حکومت اسلامی، ش33، پاییز1383.

       21.     خوانساری نجفی، موسی، منیة الطالب فی شرح المکاسب، ج2، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1418ق.

       22.     زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج17، بیروت: دارالفکر، 1414ق.

       23.     زحیلی، محمد، قضاء المظالم فی الفقه الاسلامی، دمشق: دارالمکتبی للطباعة والنشر والتوزیع، 1998م.

       24.     سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج3، قم: بوستان کتاب، چ19، 1385.

       25.     سروش، محمد، «مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش24، تابستان1381.

       26.     شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج7، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1410ق.

       27.     شيباني، محمدبن الحسن، شرح كتاب السيرالكبير، تحقيق: صلاح الدين المنجد، القاهره: معهد المخطوطات، بی تا.

       28.     شیخ الشریعه اصفهانی، فتح الله بن محمدجواد، قاعدة لاضرر، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1409ق.

       29.     صدوق، محمدبن علی، معاني الاخبار، قم: جامعة مدرسین، 1403ق.

       30.     طبری، ابی جعفرمحمدبن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج2، بیروت: مؤسسة الاعلمی، 1403ق.

       31.     طماوي، سليمان، الوجيز في القضاء الإداري، قاهره: دارالفكرالعربي، چ5، 1985م.

       32.     طوسی، ابی جعفرمحمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج6 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ4، 1365. 

       33.     عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج4و8 ، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384.

       34.     فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، ج4، تهران: انتشارات صدر، چ2، 1415ق.

       35.     كتاني، عبدالحي، التراتيب الادارية، ج1، بيروت: دارالكتاب العربي، بی تا.

       36.     کاظمی، اسدالله، مقابس الأنوار، قم: مؤسسه آل البیت:، بی تا.

       37.     کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی فی الاصول و الفروع، ج2، 5 و8، بیروت: منشورات الفجر، 2007م.

       38.     ماوردی، علی بن محمدبن حبیب، الاحکام السلطانیة، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1406ق.

       39.     مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج13و72، بیروت: مؤسسة الوفاء، چ2، 1403ق.

       40.     ------------، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج10، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1363. 

       41.     مجلسی، محمدتقی، روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه، قم: بنیاد فرهنگ اسلامی، چ2، 1406ق.

       42.     محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، ج6، قم: دارالحدیث، چ2، 1388.

       43.     مروارید، علی اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج9، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة و الدار الاسلامیة، 1410ق.

       44.     مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج20، تهران: صدرا، 1378.

       45.     مغربی، قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج2، قاهره: دارالمعارف، چ2، بی تا.

       46.     مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج20، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ19، 1380.

       47.     ﻧﺠﻔﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج37، تهران: داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ، چ3، ١٣٦٧.