فهرست سخنرانی‌ها جدیدترین ها تصادفی پربازدید

جدیدترین ها

تصادفی

پربازدید

درس خارج » خارج فقه جهاد/ بحث موارد واجب تعینی شدن جهاد کفایی

درس خارج فقه جهاد/ سه شنبه/ 1395/7/27

ارسال سوال